História

 

                          Dobrovoľný hasičský zbor Kovarce

 

Pre úspešný boj s nebezpečným živlom- ohňom sú dôležití nielen ľudia, dobrovoľní hasiči, ale aj účinný výstroj, technika, schopnosti a zručnosti ich ovládnutia.

            Významným  dňom v histórii kovarského hasičstva bol 21.november 2010, kedy bol našim hasičom odovzdaný hasičský automobil LIAZ-CAS. Táto udalosť stala sa až posvätnou, keď dňa 29.mája 2011 vozidlo DHZ požehnal vdp. Ondrej Tepličanec .

História a vznik dobrovoľného hasičstva v našej obci sa datuje do obdobia druhej polovice 19.storočia.
V prvých rokoch existencie bola činnosť DHZ orientovaná len na pomoc a zásahy pri požiaroch, vlastnú techniku kovarskí hasiči nemali, preto boli odkázaní na pomoc tých, ktorí ju vlastnili- veľkostatkári. Po viacerých nepríjemných požiaroch sa v roku 1926 obecná rada uzniesla na prvej štvorkolesovej striekačky a starostlivosť obce o hasičov sa prejavila v snahe postaviť pre nich  dôstojnú hasičskú zbrojnicu.. v januári 1929 uzavrela obec s rímsko-katolíckou farnosťou zámennú zmluvu na stavebné miesto pre  hasičskú striekáreň, ktorá sa hneď začala stavať.
            Medzi najstarších požiarnikov v obci patrili:  Ján Morec, Jozef Števanka, Jozef Gerši, Ján Opáth, Juraj Stolár. Postupne k ním pristúpili Jozef Števanka ml. a Pavel Krošlák . v roku 1939 si zásluhou Jána Anderku- správcu liehovaru, mohli kúpiť ďalšiu ručnú striekačku. V roku 1948 sa stal členom hasičského zboru Anton bujna a v roku 1950 Imrich Ďurič. Prvým školeným profesionálnym hasičom bol Michal Števanka. Ďalšími významnými členmi boli : Michal Hraško, Antom horský- učiteľ, Jozef Ďurík, Ján Grác , Štefan Hílek a Tibor Kostolanský.
            Veľmi úspešné našu obec reprezentoval aj dievčnský požiarný zbor, ktorý bol založený v roku 1953. Kolektív tvorili: Estera Čitarská, Viera Hrašková , Alžbeta Grácová, Mária Segitová, Emília Števanková,  Božena Kovačiková a Eva Uhrovská. V roku 1954 obsadili v krajskej súťaži1. miesto  a postúpili do celoštátnej súťaže v Brne, kde obsadili 2.miesto.

            Po roku 1960 sa začala k slovu dostávať prevencia. Prvým preventivárom sa stal Anton Bujna, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1990.
            Sedemdesiate roky  znamenali ochabovanie záujmu hlavne u mladých ľudí  o činnosť v požiarnom zbore. Pomaly sa rozširovala členská základňa. Medzi ďalších významných funkcionárov , ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju dobrovoľného hasičstva v našej obci patrili: Michal Hraško, Jaroslav Buraj, Milan Kerek, Milan Sekereš, Milan Ryban.
            Po roku 1990 začala činnosť DHZ upadať. Vedenie: Oto Kerek- veliteľ  a Milan Flak – predseda, sa po odchode starších a pre vec zapálených dobrovoľníkov už ťažko darilo  nájsť mladých ĺudí, ktorí by ich nahradili.
            No predsa nastala zmena . v súčasnosti má náš DHZ tridsať zväčša mladých členov , ktorý vedie pre správnu vec zapálený veliteľ Jozef Kapusta. Bol to práve on, vďaka ktorému vznikla aj aktívna spolupráca medzi členmi DHZ a zástupcom rímsko-katolíckej cirkvi vdp. farárom Mgr.Ondrejom Tepličancom.
       
            DHZ skupina A a dorast DHZ-B sa zúčastňuje celookresných súťaží, v ktorých obsadzujú popredne miesta. 

            Poriadajú odborné sústredenia, zúčastňujú sa na organizačnom zabezpečení osláv obce, na miestnych rozlúčkach so svojimi členmi a pri rôznych záchranných prácach- povodeň, čistenie kanálov a prietok a ČOV.

            Obec finančne prispieva na rozvoj ich činnosti.    

Kontakt

DHZ Kovarce
Kovarce 95615

Jozef Kapusta-veliteľ : 0902 528 085
Lenka Kapustová - tajomník : 0944 137 363


    

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode